top of page

Syn på læring

I prosessakademiet bygger vi på et sosiokulturelt syn på læring. Det vil si at vi mener læring først og fremst skjer i en sosial kontekst, i samspill med andre mennesker. Vi ser på kunnskap som noe som fins inne i hvert enkelt menneske, og at vi lærer ved å bygge videre på det vi allerede kan og vet. 

Vi tror på at mennesket er grunnleggende nysgjerrig og ønsker å få mer kunnskap og sette denne i et system og en sammenheng. På bakgrunn av dette vil all undervisning i Prosessakademiet være preget av : 

  • Refleksjon 

    • Gjennom å reflektere rundt opplevelser kan vi oppnå erfaring og utvidet kompetanse. 

  • Variasjon

    • Vi lærer på ulike måter, og gjennom variert læring ligger forholdene bedre til rette for å oppnå dybdekunnskap og nye erkjennelser, som gjør oss i stand til å eie vår nye kompetanse og bruke den på vår egen måte. 

  • Deltakelse

    • Å lære er en aktiv handling, som krever at den lærende selv eier og deltar i læringsprosessen. Gjennom deltakelse legges det til rette for å aktivisere hele mennesket i læringen, med både hode, hjerte og kropp. 

Image by Windows
bottom of page